İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

matematik & geo konuları

2016 YGS Matematik Konuları ve Dağılımları:

Sayılar
Basamak Kavramı
Taban Aritmetiğ
i
B
ölme-Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Sıralama-Basit Eş
itsizlikler
Mutlak Değ
er
Üslü İ
fadeler
Köklü İ
fadeler
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Mantık
Kümeler
Bağ
ıntı-Fonksiyon
İş
lem-Modüler Aritmetik
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

 2016 LYS Matematik Konuları ve Dağılımları:

POLİNOMLAR – ÖZDEŞKLER
Polinomlar
Özdeşlikler – Çarpanlara Ayırma
Rasyonel İ
fadelerin Sadeleştirilmesi
Polinomlar –
Özdeşlikler Karma

İNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
İ
kinci Dereceden Denklemler
K
ök – Katsayı Bağıntıları – Denklem Kurma
itsizlikler – Eşitsizlik Sistemleri
Parabol
İ
kinci Dereceden Denklemler – Eşitsizlikler – Parabol Karma

PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM VE OLASILIK
Perm
ütasyon
Kombinasyon ve Binom
Olas
ılık
Perm
ütasyon – Kombinasyon – Binom – Olasılık Karma

TRİGONOMETRİ
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –

KARMAŞIK SAYILAR
Karmaş
ık Sayılar ve Dört İşlem
Kutupsal Koordinatlar, Karmaş
ık Sayının Trigonometrik Biçimi

LOGARİTMA
Logaritman
ın Özellikleri
Üslü ve Logaritmik Denklemler
Logaritmik Eş
itsizlikler – Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
Logaritma Karma

TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ – DİLER
Toplam ve
Çarpım Sembolleri
Dizi Kavram
ı – Artan ve Azalan Diziler
Aritmetik Diziler
Geometrik Diziler
Toplam ve
Çarpım Sembolleri – Diziler Karma

MATRİS VE DETERMİNANT
Matris ve Determinant
Matris ve Determinant

FONKSİYONLAR
Fonksiyonlarda İş
lemler – Parçalı Fonksiyon
Mutlak Değ
erli Fonksiyonlar
Mutlak Değ
erli Fonksiyonların Grafiği
Fonksiyonlar Karma

0FONKSİYONLARDA LİT VE SÜREKLİK
0Limit Kavram
ı – Soldan ve Sağdan Limit
0Limitte Belirsizlik Durumları
0Limitte Belirsizlik Durumları – Süreklilik
0Fonksiyonlarda Limit Karma

TÜREV
Türev Kavramı – Sol ve Sağ
Türev – Türev Alma Kuralları
Bileş
ke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
Trigonometrik –
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
Kapalı Fonksiyonların – Parametrik Fonksiyonların Türevleri – Türevde Zincir Kuralı – Ters Fonsiyon Türevleri
Türevin Geometrik Anlamı
Artan ve Azalan Fonksiyonlar – Ekstremum Noktaları – İ
kinci Türevin Geometrik Anlamı – Ortalama Değer Teoremleri
T
ürevin Limite Uygulanması (L’hospital kuralı)
Polinom Fonksiyonların Grafiğ
i
Asimptot Kavram
ı
T
ürev Karma
T
ürev Karma
T
ürev Karma
T
ürev Karma
.T
ürev Karma

İNTEGRAL
Belirsiz İ
ntegral – İntegral Alma Kuralları
Belirsiz İ
ntegral – İntegral Alma Kuralları
Basit Kesirlere Ayırma – Kısmi İ
ntegral – Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
Belirli İ
ntegral
İ
ntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
rilerle Sınırlı Bölgenin Alanı – Dönel Cisimlerin Hacimleri
İ
ntegral Karma
İ
ntegral Karma
İ
ntegral Karma
İ
ntegral Karma

LYS Geometri Konuları

ÜÇGENLER
Üçgende Açılar ve Bağ
ıntılar
Üçgenlerde Eşlik
Üçgenin Elemanları
Dik
Üçgen
İ
kizkenar Üçgen
kenar Üçgen
Üçgende Alan

BENZERLİK
Temel Orant
ı
Üçgenlerin Benzerliği – Benzerlik Teoremleri
Benzer Ş
ekillerde Alan

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
Dörtgenler – Deltoid
Yamuk
Paralelkenar
kenar Dörtgen
Dikd
örtgen
Kare

ÇEMBERLER
Çemberde Uzunluk (Teğ
et – Kiriş – Yarıçap)
Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
Teğ
etler Dörtgeni – Üçgenin Çemberleri
Çemberde Kuvvet – Benzerlik
Dairenin Alanı

ANALİK GEOMETRİ
İ
ki Doğrunun Konumu – Doğru Demeti – İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı – Noktanın Doğruya Uzaklığı
Çemberin Analitik İncelenmesi –
Çemberin Analitik İncelenmesi –
Koniklerin Analitik İ
ncelenmesi
D
üzlemde Vektörler
Uzayda Doğ
ru Ve Düzlem Denklemleri

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir